Regulamin Aplikacji:

Ostatnia aktualizacja w dniu 25.03.2020

§1 Definicje

 1. Pojęciom użytym w niniejszym regulaminie należy nadać następujące znaczenie:

§2 Postanowienia ogólne

 1. Usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszego Regulaminu jest RNA GROUP SP. Z O.O. z siedzibą w Katowicach 40-870 adres: Aleja Bolesława Krzywoustego 4/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach – Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000823659, NIP 6342972258, REGON 38530092700000, z kapitałem zakładowym w wysokości 7000 zł.
 2. Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą m.in. wysyłając wiadomość na następujący adres elektroniczny: hello@rnagroup.eu
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą dokonania rejestracji w ramach Aplikacji zgodnie z postanowieniami ust 4.
 4. W celu założenia Konta Użytkownika w ramach Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do:
 5. Po założeniu Konta Użytkownika w ramach Aplikacji Użytkownik może zalogować się za pomocą swojego loginu (adresu e-mail) oraz hasła i korzystać z funkcjonalności Aplikacji. Usługodawca zastrzega że dostęp do niektórych elementów Aplikacji, w tym zwłaszcza Materiałów przygotowanych przez Trenera, może wymagać uiszczenia dodatkowej opłaty.
 6. Założenie Konta Użytkownika może nastąpić także poprzez konto użytkownika w ramach usług świadczonych przez podmiot trzeci, takich jak konto Facebook czy konto Google.
 7. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Aplikacji może nie wymagać założenia Konta Użytkownika lub podania danych osobowych Użytkownika.

§3 Opis usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca umożliwia korzystanie przez Użytkownika z zasobów cyfrowych dostępnych w ramach Aplikacji, tj. w szczególności zapoznawanie się z osobą Trenera, którego dotyczy dana Aplikacja, oraz przeglądanie przygotowanych przez Trenera Materiałów. Usługodawca wskazuje, że sposób prezentacji Materiałów, jak również ich treść jest zależna od wyboru Trenera i może obejmować np. formę audio, wideo czy też informacje przeznaczone do czytania.
 2. Usługodawca wraz z Trenerem dokładają starań, aby Materiały były zgodne z aktualną wiedzą na temat sportu, prowadzonymi w tym zakresie badaniami oraz dostępnymi publikacjami.
 3. W przypadku podania dodatkowych danych osobowych, takich jak wiek, płeć, waga, wzrost oraz danych dotyczących aktywności fizycznej, Użytkownik może uzyskać dodatkowe informacje dotyczące odpowiedniego dla niego planu treningowego.
 4. Użytkownik może zapisywać w ramach Aplikacji informacje o swoich osiągnięciach treningowych, diecie oraz postępach w procesie rozwoju fizycznego.
 5. Aby korzystać z Aplikacji konieczne jest jej zainstalowanie w pamięci Urządzenia Mobilnego Użytkownika. Aplikację Mobilną można pobrać nieodpłatnie w sklepach internetowych oferujących aplikacje na Urządzenia Mobilne (np. Google Play, App Store).
 6. Do korzystania ze świadczonych przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika telefonu komórkowego z systemem Android w wersji nie niższej niż 6.0 lub z systemem iOS w wersji nie niższej niż 12.3.1, z zainstalowanymi aktualizacjami systemu operacyjnego i poprawkami bezpieczeństwa.

§4 Realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W przypadku gdy Użytkownik zakłada w ramach Aplikacji Konto Użytkownika, Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Dostęp do wybranych Materiałów może być uzależniony od konieczności nabycia przez Użytkownika Subskrypcji. Decyzję o tym, które Materiały będą dostępne po nabyciu Subskrypcji podejmują Usługodawca oraz Trener. Usługodawca informuje przed nabyciem przez Użytkownika Subskrypcji o tym, jakich Materiałów dotyczy Subskrypcja oraz na jaki okres dana Subskrypcja umożliwia dostęp do Materiałów.
 3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, związane z możliwością korzystania z Aplikacji w sposób nieprzerwany, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem możliwości przeprowadzania okresowych prac serwisowych, o których będzie w miarę możliwości informował Użytkowników z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość prowadzenia prac naprawczych również doraźnie, bez wcześniejszego informowania Użytkowników, w szczególności w celu likwidowania błędów lub usterek, których usunięcie nie jest związane z koniecznością wyłączenia Aplikacji przez dłuższy czas.
 5. Informacja o planowanych pracach serwisowych będzie przekazywana Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w ramach Aplikacji.
 6. Usługodawca zaleca, aby Użytkownicy na bieżąco dokonywali aktualizacji Aplikacji, ze względu na wsparcie techniczne, zwiększone bezpieczeństwo oraz stabilność funkcjonowania Aplikacji. Usługodawca wskazuje, że nieinstalowanie aktualizacji może skutkować zwiększonym ryzykiem wystąpienia błędu, podatności w zakresie bezpieczeństwa lub innymi wadami, skutkującymi nieprawidłowym działaniem Aplikacji. Użytkownik jest informowany o dostępności aktualizacji bezpośrednio poprzez Aplikację lub przez funkcjonalność sklepu, z którego pobrał Aplikację.
 7. Z uwagi na fakt, iż Usługodawca podejmuje ciągłe działania mające na celu rozwój Aplikacji, szczegółowy zakres możliwości, oferowanych przez Aplikację może ulegać zmianie. Usługodawca zapewnia, że dokłada wszelkich starań aby rozwój Aplikacji nie wpłynął w istotny sposób na korzystanie z dostępnych funkcjonalności Aplikacji. Usługodawca zastrzega sobie jednak możliwość dokonywania zmian w ramach Aplikacji, w tym również zmian w zakresie interfejsu, UX (user-experience), sposobu działania poszczególnych usług w ramach Aplikacji, możliwości jakie daje Aplikacja czy też zasad działania funkcjonalności powiązanych z Kontem Użytkownika.

§5 Płatności

 1. Nabycie Subskrypcji umożliwiającej czasowy dostęp do Materiałów łączy się z obowiązkiem dokonania przez Użytkownika zapłaty na rzecz Usługodawcy.
 2. Opłaty za daną Subskrypcję pobierane są z góry, przed udzieleniem dostępu do Materiałów, które objęte są Subskrypcją.
 3. Dokonanie opłaty z tytułu korzystania z Aplikacji przez Użytkownika odbywało się będzie za pośrednictwem usług świadczonych przez podmiot trzeci, umożliwiający płacenie za Materiały za pomocą funkcjonalności w ramach Sklepu Play Google lub Apple App Store. Usługodawca może zaimplementować w ramach Aplikacji także inne sposoby dokonywania opłat przez Użytkowników, takie jak przelew na rachunek bankowy czy też skorzystanie z usług podmiotu trzeciego, świadczącego usługi płatnicze, umożliwiającego dokonywanie opłat.
 4. Dostęp do Materiałów zgodnie z zakresem Subskrypcji zostanie udzielony Użytkownikowi przez Usługodawcę niezwłocznie po zaksięgowaniu opłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.
 5. Usługodawca wskazuje, że po zaksięgowaniu opłaty stosownie do postanowień ust. 4, prześle Użytkownikowi elektroniczną fakturę na adres poczty elektronicznej podanych w ramach Aplikacji.
 6. Po upływie okresu Subskrypcji dostęp do Materiałów, które były objęte Subskrypcją zostaje zablokowany. Użytkownik może ponownie odblokować dostęp do Materiałów wykupując Subskrypcję na kolejny okres, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
 7. Usługodawca może stworzyć odrębną stronę internetową, która również umożliwiała będzie nabywanie Subskrypcji w celu korzystania z płatnych materiałów w ramach Aplikacji. Nabywanie Subskrypcji za pośrednictwem strony internetowej podlega tym samym zasadom, wynikającym z niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie uprawnień przysługujących konsumentowi.
 8. W przypadku gdy Użytkownik chce otrzymać fakturę VAT w związku z nabytymi przez siebie Materiałami, powinien dokonać zakupu poprzez odrębną stronę www o której mowa w pkt 7, w ramach której będzie mógł podać dane prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Otrzymanie faktury po dokonaniu nabycia Materiałów za pośrednictwem Aplikacji, zgodnie z postanowieniami ust. 3 jest niemożliwe.

§6 Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, rozumianej jako akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu i założenie Konta Użytkownika stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu, Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od niej bez podania przyczyny.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone za pośrednictwem:
 3. Zasady odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, w tym wzorcowy formularz odstąpienia od umowy, zamieszczono w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie przysługuje tym Użytkownikom, którzy nabyli Subskrypcję umożliwiającą dostęp do Materiałów za pośrednictwem Aplikacji z uwagi na to, iż Materiały stanowią treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a ich dostarczenie Użytkownikowi może nastąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1. Prawną podstawą do wyłączenia prawa odstąpienia od umowy jest przepis art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134).
 5. W sytuacji gdy Użytkownik nabywa Subskrypcję umożliwiającą dostęp do Materiałów, Usługodawca informuje go w wyraźny sposób w ramach Aplikacji o tym, że świadczenie usługi drogą elektroniczną rozpoczyna się przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 i w związku z tym Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§7 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Niezależnie od uprawnienia przysługującego Użytkownikowi zgodnie z § 6, Użytkownik ma prawo do rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podania przyczyny, poprzez skorzystanie z funkcji „Usuń konto” w ramach Aplikacji. W takim wypadku wszelkie usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji ulegają wyłączeniu.
 2. Usunięcie konta skutkuje niemożnością dostępu do Aplikacji za pośrednictwem konta Użytkownika, które zostało usunięte. W takim przypadku informacje zapisane przez Użytkownika w ramach Aplikacji zostają usunięte i nie mogą być odzyskane.
 3. Niezależnie od uprawnienia wskazanego w ust. 1, Użytkownik może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przesyłając wiadomość e-mail na adres wskazany w § 2 Regulaminu lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą złożenia Usługodawcy przez Użytkownika oświadczenia, o którym mowa w ust. 3.
 5. Usługodawca informuje, że w przypadku gdy Użytkownik, który dokonuje usunięcia Konta Użytkownika, ma wykupioną Subskrypcję, umożliwiającą dostęp do Materiałów, nie będzie mógł on już uzyskać dostępu do tych Materiałów. Ponowne założenie Konta Użytkownika w Aplikacji, zawierającego takie same dane osobowe, jak Konto usunięte, nie powoduje przywrócenia Subskrypcji i nie umożliwia ponownego dostępu do Materiałów. Jednocześnie Usługodawca informuje, że po usunięciu Konta Użytkownika nie jest dokonywany zwrot opłaty za wykupioną w ramach Konta Użytkownika Subskrypcję.
 6. W przypadku nielogowania się przez Użytkownika przez okres 90 dni do Aplikacji oraz nieposiadania przez Użytkownika wykupionej Subskrypcji, Usługodawca ma prawo do podjęcia działań, zmierzających do wyjaśnienia, czy Użytkownik planuje nadal korzystać z Aplikacji, czy też nie wyraża woli dalszego z niej korzystania. W takim przypadku Usługodawca ma prawo do wysłania wiadomości e-mail do Użytkownika z pytaniem, czy zamierza dalej korzystać z Aplikacji. Użytkownik może za pośrednictwem linku umieszczonego we wskazanej wiadomości e-mail usunąć swoje Konto Użytkownika, co równoznaczne jest z rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§8 Bezpieczeństwo i zagrożenia

 1. W przypadku gdy Użytkownik zakłada Konto Użytkownika w ramach Aplikacji, zobowiązany jest do ustanowienia hasła dostępu do Aplikacji.
 2. Hasło ustanowione przez Użytkownika musi spełniać następujące kryteria: zawierać co najmniej osiem znaków, w tym jedną dużą literę, jedna małą literę, jedną cyfrę.
 3. Podczas świadczenia usług Usługodawca zapewnia bezpieczny transfer danych oraz proces autoryzacji, które odbywają się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.
 4. Hasło Użytkownika nie powinno być udostępniane osobom trzecim.
 5. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, takie jak wirusy, rootkity, programy szpiegujące, ransomware, spyware. W celu zmniejszenia ryzyka związanego z możliwością zainfekowania Urządzenia Mobilnego Usługobiorcy rekomendowane jest:
 6. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Aplikację, umożliwiającą zapisywanie i przechowywanie przez Użytkownika danych w pamięci Urządzenia Mobilnego. Użytkownik odpowiada we własnym zakresie za zastosowanie uzasadnionych środków (takich jak np. blokowanie dostępu do Urządzenia Mobilnego za pomocą hasła lub kodu PIN), które zapewnią bezpieczeństwo zapisanych i przechowywanych danych w jego Urządzeniu Mobilnym przed dostępem osób nieuprawnionych.
 7. Użytkownik nie powinien udostępniać swojego Urządzenia Mobilnego osobom trzecim w celu umożliwienia im korzystania z Aplikacji za pomocą jego indywidualnego konta.

§9 Tryb rozpatrywania reklamacji

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Reklamacje należy składać:
 3. W celu umożliwienia Usługodawcy skutecznego rozpatrzenia reklamacji, Użytkownik powinien wskazać w jej treści:
 4. Usługodawca przed rozpatrzeniem złożonej reklamacji, może zwrócić się do Użytkownika o jej uzupełnienie, jeżeli podane przez Użytkownika informacje, o których mowa w ust. 3 wymagają doprecyzowania w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 5. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć złożoną reklamację lub zgłoszoną informację o nieprawidłowościach i udzielić odpowiedzi Użytkownikowi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 6. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie udzielona Użytkownikowi drogą elektroniczną na adres poczty e-mail wskazany przez Użytkownika w ramach Aplikacji.

§10 Odpowiedzialność użytkownika oraz usługodawcy

 1. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działanie lub zaniechanie niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym również za treści, które zostały przez niego zamieszczone w ramach Aplikacji.
 3. Użytkownik w ramach korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zobowiązuje się w szczególności do:
 4. Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika za świadczenie usług drogą elektroniczną wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 5. Usługodawca dokłada wszelkich starań aby Aplikacja umożliwiała świadczenie usług wysokiej jakości. Usługodawca nie odpowiada jednak za ewentualne skutki niedziałania lub nieprawidłowego działania Aplikacji, które wynikają z działania siły wyższej. Przez pojęcie „Siły Wyższej” należy rozumieć zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach gospodarczych, które jest zewnętrzne w stosunku do zobowiązanego do określonych świadczeń Usługodawcy i któremu Usługodawca nie może przeciwdziałać, działając z należytą dbałością i za które odpowiedzialności nie ponosi zgodnie z zasadami ogólnymi prawa cywilnego, w szczególności: strajk generalny, wojny, walki wewnętrzne w danym kraju, blokada portów lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, trzęsienia ziemi, powodzie, epidemie i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody.
 6. Usługodawca wskazuje, że w ramach Aplikacji dostępne są Materiały, które, w przypadku gdy Użytkownik zdecyduje się z nich skorzystać w związku ze swoimi aktywnościami, zwłaszcza obejmującymi dietę, sport oraz ruch, mogą mieć wpływ na sytuację zdrowotną Użytkownika. Usługodawca, wespół z Trenerem dokładają wszelkich starań aby Materiały były zgodne z powszechnie akceptowalną i popartą badaniami naukowymi wiedzą dotyczącą treningu, sportu, fizjoterapii, przeciwdziałania kontuzjom, prawidłowym odżywianiem się i innymi kwestiami związanymi z aktywnością fizyczną oraz żywieniem. Usługodawca oraz Trener przygotowują Materiały w taki sposób, aby nie zawierały one informacji mogących skutkować pogorszeniem się sytuacji zdrowotnej Użytkownika w tym kontuzjami lub zaburzeniami żywienia.
 7. Usługodawca wskazuje, że w sytuacji gdy Użytkownik nie zastosuje się do zaleceń wskazanych w ramach materiałów, zastosuje je błędnie, zastosuje je jedynie częściowo lub zmodyfikuje zalecenia w jakikolwiek sposób i będzie stosował się do takich zmodyfikowanych zaleceń, Usługodawca oraz Trener nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, pogorszenie stanu zdrowia lub brak założonych osiągnięć sportowych. Usługodawca wskazuje, że wykonywacie ćwiczeń sportowych, stosowanie diety czy suplementacji może mieć wpływ na stan zdrowia Użytkownika, w szczególności skutkować czasowymi bólami mięśni, zmianą wagi, zmiana samopoczucia, podwyższonym zmęczeniem lub innymi skutkami w zakresie stanu zdrowia. W celu minimalizacji ryzyka wystąpienia niepożądanych działań, Usługodawca zaleca aby:

§11 Prawa autorskie

 1. Usługodawca oświadcza, że wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej do Aplikacji i zamieszczonych w jej ramach Materiałów przysługują Usługodawcy lub Trenerowi. Usługodawca jest uprawniony do zawarcia i wykonania postanowień Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługodawca oświadcza, że zawarcie oraz wykonanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika, nie będzie stanowić naruszenia jakichkolwiek praw ani dóbr osób trzecich (w tym podmiotów powiązanych z Usługodawcą), w tym własności intelektualnej, ani jakichkolwiek umów zawartych przez Usługodawcę z osobami trzecimi.
 2. Usługodawca oświadcza, że w ramach Aplikacji mogą być wykorzystywane rozwiązania podmiotów trzecich, w tym frameworki, biblioteki czy też inne przygotowane elementy kodu źródłowego, umożliwiające prawidłowe działanie Aplikacji. W takim przypadku Usługodawca oświadcza, iż wykorzystanie tych elementów odbywa się zgodnie z postanowieniami licencyjnymi, które ich dotyczą i mogą one stanowić element Aplikacji.
 3. Wszelkie prawa majątkowe do Aplikacji oraz wszelkie prawa związane z Aplikacją (ze wszystkimi adaptacjami i kopiami włącznie) pozostają własnością Usługodawcy. W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści niniejszego Regulaminu Strony ustalają, że niniejszy Regulamin ma na celu umożliwienie Użytkownikowi korzystania z Aplikacji, nie zaś przeniesienie autorskich praw majątkowych do Aplikacji.
 4. Wraz z zaakceptowaniem Regulaminu i utworzeniem Konta Użytkownika w ramach Aplikacji, Użytkownik uzyskuje uprawnienie do korzystania z tych funkcjonalności Aplikacji, które są dostępne nieodpłatnie. Wraz z zakupieniem przez Użytkownikiem Subskrypcji Użytkownik uzyskuje uprawnienie do korzystania z Materiałów, których dotyczy wybrana przez Użytkownika Subskrypcja, zgodnie z jej opisem wskazanym w ramach Aplikacji.
 5. Podejmowanie przez Użytkownika prób dostępu do Materiałów objętych Subskrypcją bez uiszczenia odpowiedniej opłaty dotyczącej danej Subskrypcji, w szczególności poprzez nieuprawnioną ingerencję w działanie Aplikacji lub wykorzystanie ewentualnych lub bezpieczeństwa, stanowi naruszenie praw autorskich Usługodawcy.dd

§12 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą i realizowanej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie jest prawo polskie. Wszelkie ewentualne spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę na mocy niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 2. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Szczegółowe informacje odnoszące się do trybu i sposobu rozstrzygania sporów w formie, o której mowa w zdaniu poprzednim znajdują się na stronie http://spsk.wiih.org.pl/ oraz www.uokik.gov.pl.
 3. W celu skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje także możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. W przypadku chęci skorzystania z platformy ODR, Użytkownik będący konsumentem podczas składania skargi za jej pośrednictwem powinien podać następujący adres e-mail Usługodawcy: hello@rnagroup.eu
 4. Usługodawca jest uprawniony do zmian postanowień Regulaminu. Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, przy czym nie może być on krótszy niż 7 dni od dnia poinformowania Użytkowników. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu Użytkownik ma prawo do rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez zachowania okresu wypowiedzenia, stosownie do postanowień § 7 Regulaminu.
 5. Załącznik do niniejszego regulaminu, zawierający pouczenie o możliwości odstąpienia od Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi integralną część Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. Pouczenie o możliwości odstąpienia od Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu

W ciągu 14 dni od zawarcia z Usługodawcą Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Użytkownik może od niej odstąpić bez podawania jakichkolwiek przyczyn.

W tym celu Użytkownik powinien przesłać informację o odstąpieniu pisząc na adres e-mail: hello@rnagroup.eu

Użytkownik może również skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, który znajduje się poniżej:

Wzór formularza odstąpienia

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Aplikacji NEW BODY Paula Piotrzkowska.

Imię i nazwisko: __________________

Adres email: _____________________